Terms and Conditions

1. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1.1 เว็บไซต์ 724review.com มีหน้าที่เพียงแต่นำเสนอรีวิวสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามแก่ผู้เข้าชมผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการเองใดๆทั้งๆสิ้น

1.2 ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่สาธารณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ทำการตลาด ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

1.3 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า แก้ไขหรือคืนเงิน จากข้อผิดพลาดทางการบริการหรือสินค้าของบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อ

1.4 ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้เข้าชมถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางเรา

1.5 ทางเรามีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการนำเสนอรีวิวสินค้าหรือบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้เข้าชมแต่เพียงเท่านั้น

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา รูปภาพ และโลโก้ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เว้นแต่จะระบุว่ามาจากแหล่งอื่น ท่านไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

3. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

3.1 เว็บไซต์ 724review.com สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2 ผู้เข้าชมต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของเว็บไซต์ 724review.com หากท่านยังคงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์จะถือว่าท่านได้ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าว

4. การกำจัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ 724review.com จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของเราหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก หรือข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์พันธมิตร แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่เราได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ 724review.com นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีไป